dimecres, 23 de novembre de 2016

NOVÈ. Programa de detecció de patologia mental oculta. EL PROGRAMA-25

5.- Avaluar l'eficàcia de la intervenció socio-sanitària
L'avaluació ens permet millorar el l'eficàcia del programa.
Per eficàcia entenem la consecució dels objectius en un menor temps possible, amb el menor nombre d'intervencions possibles, amb el menor risc derivat de les intervencions i amb el menor cost econòmic possible.
Així l'equació seria:
                   Costos
Qualitat = --------------
                  Eficàcia

                                       1
Eficàcia = -------------------------------------------
                   temps x nºintervencions x risc

El temps és una variable important ja que com menor sigui el temps que passi des de la demanda, abans el sistema s'estabilitzarà en un grau de salut positiu. Per l'experiència acumulada podem establir que el temps òptim en el què un cas ha d'entrar en tractament ha de ser entre 1 i 3 mesos.
Les intervencions són de 3 tipus:
1.    Entrevistes presencials:
a.    poden precisar entre 1 i 2 tècnics
b.    poden ser domiciliàries (desplaçament) o al despatx
c.    poden durar de promig entre 1 i 2 hores cada una
2.    Entrevistes o contactes telefònics i telemàtics
3.    Generació d'informes escrits
La nostra experiència ens mostra que les intervencions s'amollen a les característiques de cada cas i que és difícil fer-ne un perfil exacte. De totes maneres podem dir que el promig per entrar en tractament seria:
1.    Entrevistes presencials:
a.    tècnics:
                                         i.    un tècnic: de 2 a 4
                                        ii.    dos tècnics: de 2 a 4
b.    poden ser domiciliàries (desplaçament) o al despatx: 50%
c.    poden durar de promig entre 1 i 2 hores cada una (sense comptar el temps invertit en els desplaçaments): 1h 30m de promig
2.    Entrevistes o contactes telefònics i telemàtics entre tècnics i entre tècnics i el sistema. Aquí la variabilitat és alta però podem comptar que el temps que s'usa per aquest medi des de la demanda fins el inici del tractament és d'unes 3 hores per tècnic.
3.    Generació d'informes escrits. Donada la complexitat d'aquest tipus de cassos, els informes que es fan acostumen a ser extensos. Diferenciem 5 tipus d'informes i els exposem en relació al temps que ocupen en funció del receptor dels mateixos:
a.    Informes al cossos de seguretat que acompanyen al 112 si no s'ha demanat el ingrés involuntari per via judicial: 30 minuts
b.    Informes al SEM que acompanya al 112 si no s'ha demanat el ingrés involuntari per via judicial: 40 minuts
c.    Informes al metge de família del CAP si el tractament és voluntari i ambulatori: 60-90 minuts
d.    Informes al servei d'urgències de psiquiatria si no s'ha demanat el ingrés involuntari per via judicial: 90-120 minuts
e.    Informes al Jutge de Guàrdia si es demana el ingrés involuntari per via judicial: 3-7 hores.
El concepte de risc associat a les intervencions fa referència a resultats indesitjats de les mateixes. Té a veure amb errors a la planificació i execució de les estratègies d'intervenció. Es pot manifestar en:
1.    Auto agressivitat física
2.    Hetero agressivitat física cap el sistema convivent, els tècnics o tercers.
És obvi que qualsevol manifestació agressiva és un error que cal evitar.
Evidentment el cost pot ser menor si es produeixen menys intervencions, menys desplaçaments i informes més simples. En relació a aquest punt, si el programa s'acompanya d'acreditació davant els receptors dels informes (jutjat de guàrdia, psiquiatra, metge de família, cossos de seguretat i 112) els informes no caldria que fossin extensos i convincents en extrem, amb la qual cosa el temps invertit seria molt menor.

Avaluació
Partint dels ítems exposats podem confeccionar la taula que ens permeti avaluar l'eficàcia del programa. Partint dels valors atorgats a cada ítem podrem avaluar l'eficàcia del programa i modificar aquells ítems que siguin susceptibles de millora.
La millora ha d'anar en funció de l'experiència que es vagi assumint cas darrera cas de manera que disminueixin els valors que fan que les equacions plantejades al principi d'aquest capítol tinguin un resultat com més baix millor.

Memòria
La memòria descriptiva anual ens permetrà saber quants cassos s'ha rebut demanda, quants s'han atès, quants han arribat a l'objectiu de tractament (inclusió dins la xarxa soci sanitària), de quina manera hi han arribat (voluntari/involuntari, ambulatori/hospitalari) i quin tipus de seguiment posterior s'ha fet i quins han estat els seus resultats (ús de serveis públics i socials) tant en relació al pacient com a la resta del sistema


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada